رکورد کی‌روش برابر کره؛ 100درصد پیروزی

رکورد کی‌روش برابر کره؛ 100درصد پیروزی