واکنش جالب آندو به درگیری با بازیکنان کره

واکنش جالب آندو به درگیری با بازیکنان کره