تمدید ویزای انگلیس، پرسپولیس را بدون مربی کرد!

تمدید ویزای انگلیس، پرسپولیس را بدون مربی کرد!