بی توجهی مردم به درخواست کی‌روش/ وکیل علیرضا حقیقی در استادیوم

بی توجهی مردم به درخواست کی‌روش/ وکیل علیرضا حقیقی در استادیوم