بازیکن مازاد تیم تبریزی با مربیان همکاری نمی‌کند

بازیکن مازاد تیم تبریزی با مربیان همکاری نمی‌کند