در بازی با پرسپولیس باید مصلحت تیم را در نظر گرفت/ همیشه برای داربی روزشماری می کردم

در بازی با پرسپولیس باید مصلحت تیم را در نظر گرفت/ همیشه برای داربی روزشماری می کردم