تساوی بدون گل دربی، بیزارکننده است/ برای این دربی هیچ چیز مانع من نمی‌شود

تساوی بدون گل دربی، بیزارکننده است/ برای این دربی هیچ چیز مانع من نمی‌شود