پاداش ویژه نقدی برای شکست استقلال در نظر گرفتیم/ کاش فدراسیون اینگونه اظهار نظر نمی کرد

پاداش ویژه نقدی برای شکست استقلال در نظر گرفتیم/ کاش فدراسیون اینگونه اظهار نظر نمی کرد