آمادگی مهاجمان پرسپولیس برای شادی پس از گل!

آمادگی مهاجمان پرسپولیس برای شادی پس از گل!