فولادی‌ها بدون مصاحبه من هم مشکل زیاد دارند/ بی‌پولی بهانه خوبی برای بد بودن نیست

فولادی‌ها بدون مصاحبه من هم مشکل زیاد دارند/ بی‌پولی بهانه خوبی برای بد بودن نیست